494 Pärnu mnt 325a kinnisasi

Pakkumise liik:
elektroonilisel enampakkumisel
Pakkumuse esitamise tähtaeg:
11.03.2024 10:00
Pakkumuste avamise aeg:
11.03.2024 10:00
Pakkumise staatus:
väljakuulutatud
Alghind:
500.00 €
Periood:
kuutasu
Tagatisraha suurus:
500.00 €
Kasutustasule lisanduvad äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised:
ei
Tõus:
2%
Kasutusse antav pind:
600.0 m2
Lepingu tähtaeg:
10 a al. kinnistamisest
Lisainfo:

Tallinna Linnavaraamet kuulutab välja elektroonilise enampakkumise isikliku kasutusõiguse seadmiseks Pärnu mnt 325a kinnisasja  (kinnistusregistriosa nr 27020901, katastritunnus 78404:406:0191, pindala 14 592 m2, üldkasutatav maa 100%) 600 m² suurusele osale padeliväljaku rajamiseks ja omamiseks. Elektrooniline enampakkumine viiakse läbi oksjonikeskkonnas osta.ee pakkumuste esitamise algusajaga 19. veebruaril 2024 kell 10.00 ja lõpuajaga 11. märtsil 2024 kell 10.00.

 • pakkumus tuleb esitada isikliku kasutusõiguse kuutasu kohta, mille alghind on 500 eurot.
 • isikliku kasutusõiguse aladeks on kinnisasja 18 m² suurune osa teeninduskioski rajamiseks ning kinnisasja 582 m² suurune osa kahe padeliväljaku rajamiseks;
 • isikliku kasutusõiguse tähtaeg on 10 aastat arvates isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest;
 • isikliku kasutusõiguse ala valdus läheb enampakkumise võitjale üle isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest;
 • isiklik kasutusõigus on tasuline, isikliku kasutusõiguse tasu on elektroonilise enampakkumise teel saadud kõrgeim pakkumus, mis fikseeritakse isikliku kasutusõiguse seadmise lepingus.

 

Linnavara kasutusse andmise eritingimused:

 •  
 • enampakkumise võitjal on kohustus rajada eelnimetatud kinnisasjale kaks padeliväljakut koos rendipaviljoni ehk teeninduskioskiga (kõik koos edaspidi rajatis);
 • enampakkumise võitjal on kinnisasjale rajatise ehitamise, kasutamise, korrashoidmise ja remontimise õigus;
 • enampakkumise võitjal on õigus anda valmis rajatis kasutusse ja võtta selle eest tasu omal äranägemisel;
 • enampakkumise võitja korraldab rajatise ehitusprojekti koostamise vastavalt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti 22. mail 2023 antud projekteerimistingimustele nr 2311802/01592, taotleb ehitusloa ja ehitab rajatised vastavalt ehitusprojektile ja ehitusloale valmis (saama kasutusloa) hiljemalt ühe aasta jooksul isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest arvates;
 • enampakkumise võitja kohustub hoidma rajatise ja kogu isikliku kasutusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linnas kehtivale heakorraeeskirjale;
 • enampakkumise võitja kohustub maksma kinnisasja omanikule:   

 

 1. isikliku kasutusõiguse eest tasu. Tasu makstakse iga jooksva kuu 10. kuupäevaks. Tasu maksmise kohustus algab isikliku kasutusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse ning lõpeb isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamisega. Isikliku kasutusõiguse tasu suureneb isikliku kasutusõiguse tekkimisele järgnevast kalendriaastast alates iga aasta 1. jaanuaril 2%;
 2. isikliku kasutusõiguse tasu mittetähtaegsel tasumisel 0,05% viivist tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;
 3. rajatise kasutusloa vormistamise tähtaja ületamise korral leppetrahvi, mille suurus on 10% isikliku kasutusõiguse kuutasust iga kohustuse täitmise tähtaega ületava päeva eest;
 4. isikliku kasutusõiguse ala valduse kokkulepitud seisundis kinnisasja omanikule üleandmise tähtaja ületamisel leppetrahvi 10% isikliku kasutusõiguse kuutasust iga valduse üleandmisega viivitatud päeva eest;

 

 • enampakkumise võitja kohustub tasuma kõik isikliku kasutusõiguse seadmise, muutmise ja/või kustutamisega seotud kulud;
 • enampakkumise võitja kohustub nõustuma kinnisasjale väljaspool isikliku kasutusõiguse ala teiste piiratud asjaõiguste seadmisega selle eest tasu nõudmata;
 • Tallinna linnal kui kinnisasja omanikul on õigus nõuda isikliku kasutusõiguse ennetähtaegset lõpetamist, kui enampakkumise võitja rikub oluliselt isikliku kasutusõiguse seadmise lepingust tulenevaid kohustusi. Oluliseks rikkumiseks loetakse isikliku kasutusõiguse tasu mittemaksmist ja/või rajatise kokkulepitud tähtajaks valmisehitamata jätmist;
 • isikliku kasutusõiguse lõppemisel ei hüvita kinnisasja omanik enampakkumise võitjale rajatise projekteerimise, ehitamise, remontimise ja korrashoiuga seotud kulutusi;
 • juhul kui selguvad asjaolud, millest tulenevalt ei ole võimalik kinnisasjale rajatist rajada jäävad rajatise projekteerimiseks ja ehitamiseks tehtud kulud enampakkumise võitja kanda ning kinnisasja omanik kohustub maksma enampakkumise võitjale tagasi juba tasutud isikliku kasutusõiguse tasud;
 • enampakkumise võitja kohustub isikliku kasutusõiguse tähtaja möödumisel või isikliku kasutusõiguse lõpetamisel käesolevas teates toodud muudel alustel isikliku kasutusõiguse ala valduse kahe kuu jooksul kirjaliku üleandmis-vastuvõtmisaktiga kinnisasja omanikule üle andma selle eest tasu nõudmata. Isikliku kasutusõiguse valduse üleandmise ajaks peab enampakkumise võitja rajatise omal kulul ära vedama, heakorrastama isikliku kasutusõiguse ala ja esitama kinnistamisavalduse isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatust kustutamiseks. Kui enampakkumise võitja ei ole tähtajaks rajatist ära vedanud on kinnisasja omanikul õigus korraldada rajatise äravedamine ja maa-ala korrastamine enampakkumise võitja kulul.

 

Osale elektroonilisel enampakkumisel: www.osta.ee/207160628

Objektiga tutvumine:

Isikliku kasutusõiguse alaga tutvumine toimub iseseisvalt kohapeal.

Objekti ID Aadress Liik Lisainfo

24223

Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 325a (Pärnu mnt 325a kinnisasi) Kinnisasi Lisainfo
Kinnisvaraobjekti ID:
24223
Lisatud:
16.10.2014
Objekti liik:
kinnistu
Objekti staatus:
munitsipaliseeritud
Bilansiline staatus:
linnavara valitseja bilansis
Aktiivsuse staatus:
aktiivne
Valitseja:
Nõmme Linnaosa Valitsus
Valitsema volitatud asutus:
-
Kinnistusraamatu andmed:
Kinnistu number:
27020901
Kinnistu liik:
Kinnisasi
Omanik:
Tallinna linn
Omandiosa suurus:
1/1
Kinnistusraamatusse kandmise kuupäev:
27.05.2014
Pindala:
14592 m2
Koormatised ja kitsendused:
Koormatised ja kitsendused
Katastritunnus Pindala Viited
78404:406:0191 14592 m2 Kinnistusraamat Maakataster Kitsendused
ID Nimetus Liik Staatus Seose liik

Pärnu mnt 325a katastriüksus katastriüksus munitsipaliseeritud omandiõiguslik

Enampakkumiste üldinfo

 

Tingimused

 

Elektrooniline enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2023 korraldusega nr 1190 „Elektroonilise enampakkumise korraldamine isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Pärnu mnt 325a)“ ning elektroonilise enampakkumise keskkond on osta.ee.

Elektroonilise pakkumuse esitamise algusaeg keskkonnas on 19.02.2024 kell 10.00 ja pakkumuste esitamise lõpuaeg 11.03.2024 kell 10.00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, mis tähendab, et pakkumuse esitamise tähtaeg nihkub määratud aja (5 min) võrra edasi, kui enne pakkumuse esitamise tähtaega esitab keegi uue pakkumuse. Tähtaeg ei pikene, kui määratud aja jooksul keegi uut pakkumust ei esita või kui on möödunud 3 tundi esialgsest tähtajast. 

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda tagatisraha, mille suuruseks on 500 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja osta.ee kasutajakontol. Tagatisraha tasumata ei ole võimalik pakkumust esitada. Tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse sisestamist.  

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris;
 2. pakkuja põhitegevusalana peab äriregistris olema märgitud - sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (EMTAKi kood 93) ning pakkuja peab olema nimetatud tegevusalal tegutsenud vähemalt kolm aastat;
 3. pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 4. pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.

 

Elektroonilisel enampakkumisel osalemine:

 1. elektroonilisel enampakkumisel teevad osalejad pakkumusi ja suhtlevad enampakkumise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu osta.ee vahendusel. Osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumused on kõigile enampakkumisel osalejatele osta.ee vahendusel reaalajas kättesaadavad;
 2. elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalemisel volitatud esindajana, esitab volitatud isik enampakkumise korraldaja nõudmisel enda esindusõigust tõendava volikirja;
 3. elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse tema kasuks;
 4. elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha vastavalt enampakkumise protseduurireeglitele;
 5. elektroonilisel enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna;
 6. elektroonilise enampakkumise samm on viiskümmend (50,00) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks pakkumust tõsta.

Elektrooniline enampakkumine tehakse teatavaks Tallinna kinnisvaraportaalis ja avatakse enampakkumise teates märgitud ajal osta.ee keskkonnas.

 

Enampakkumise lõppemine:

 1. enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval;
 2. elektroonilise enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja;
 3. osta.ee keskkonna rakendus tagastab tagatisraha täies ulatuses automaatselt enampakkumisel osalejale, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks;
 4. võitja tagatisraha kantakse Tallinna Linnakantselei arvelduskontole enne isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimist ja pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel kasutusõiguse tasu tasumisel;
 5. enampakkumise korraldajal on õigus igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda.

Kui elektroonilise enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb isikliku kasutusõiguse seadmise leping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.


Informatsiooni isikliku kasutusõiguse kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist telefonil 645 0036 ning Tallinna kinnisvaraportaalist.

Isikliku kasutusõiguse alaga tutvumine toimub iseseisvalt kohapeal.


Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb enampakkumise läbiviija kõigile osalejatele teatavaks enampakkumise korraldamise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.

Kontaktisikud

Nimi Struktuuriüksus Amet Aadress Tuba Telefon E-post Vastuvõtuajad
Katre Kiviorg Tallinna Linnavalitsus peaspetsialist Vabaduse väljak 10 Tallinn 6450036 katre.kiviorg@tallinnlv.ee