Pakkumised isikliku kasutusõiguse seadmiseks

 

Tingimused

 

Elektrooniline enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ ja Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2023 korraldusega nr 1190 „Elektroonilise enampakkumise korraldamine isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Pärnu mnt 325a)“ ning elektroonilise enampakkumise keskkond on osta.ee.

Elektroonilise pakkumuse esitamise algusaeg keskkonnas on 19.02.2024 kell 10.00 ja pakkumuste esitamise lõpuaeg 11.03.2024 kell 10.00. Enampakkumine on pikeneva lõpuga, mis tähendab, et pakkumuse esitamise tähtaeg nihkub määratud aja (5 min) võrra edasi, kui enne pakkumuse esitamise tähtaega esitab keegi uue pakkumuse. Tähtaeg ei pikene, kui määratud aja jooksul keegi uut pakkumust ei esita või kui on möödunud 3 tundi esialgsest tähtajast. 

Enampakkumisel osalemiseks on vaja tasuda tagatisraha, mille suuruseks on 500 eurot. Enampakkumisele määratud tagatisraha broneeritakse pakkumise tegemisel pakkuja osta.ee kasutajakontol. Tagatisraha tasumata ei ole võimalik pakkumust esitada. Tagatisraha peab olema tasutud enne pakkumuse sisestamist.  

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris;
 2. pakkuja põhitegevusalana peab äriregistris olema märgitud - sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (EMTAKi kood 93) ning pakkuja peab olema nimetatud tegevusalal tegutsenud vähemalt kolm aastat;
 3. pakkuja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
 4. pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.

 

Elektroonilisel enampakkumisel osalemine:

 1. elektroonilisel enampakkumisel teevad osalejad pakkumusi ja suhtlevad enampakkumise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu osta.ee vahendusel. Osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumused on kõigile enampakkumisel osalejatele osta.ee vahendusel reaalajas kättesaadavad;
 2. elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalemisel volitatud esindajana, esitab volitatud isik enampakkumise korraldaja nõudmisel enda esindusõigust tõendava volikirja;
 3. elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse tema kasuks;
 4. elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha vastavalt enampakkumise protseduurireeglitele;
 5. elektroonilisel enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna;
 6. elektroonilise enampakkumise samm on viiskümmend (50,00) eurot, mille võrra saab enampakkumisel osalemiseks pakkumust tõsta.

Elektrooniline enampakkumine tehakse teatavaks Tallinna kinnisvaraportaalis ja avatakse enampakkumise teates märgitud ajal osta.ee keskkonnas.

 

Enampakkumise lõppemine:

 1. enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval;
 2. elektroonilise enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja;
 3. osta.ee keskkonna rakendus tagastab tagatisraha täies ulatuses automaatselt enampakkumisel osalejale, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks;
 4. võitja tagatisraha kantakse Tallinna Linnakantselei arvelduskontole enne isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimist ja pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel kasutusõiguse tasu tasumisel;
 5. enampakkumise korraldajal on õigus igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda.

Kui elektroonilise enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud isikliku kasutusõiguse seadmise lepingut, on enampakkumise korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb isikliku kasutusõiguse seadmise leping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.


Informatsiooni isikliku kasutusõiguse kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist telefonil 645 0036 ning Tallinna kinnisvaraportaalist.

Isikliku kasutusõiguse alaga tutvumine toimub iseseisvalt kohapeal.


Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb enampakkumise läbiviija kõigile osalejatele teatavaks enampakkumise korraldamise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.

Kontaktisikud

Nimi Struktuuriüksus Amet Aadress Tuba Telefon E-post Vastuvõtuajad
Toomas Luht Tallinna Linnavaraamet juhtivspetsialist Vabaduse väljak 10 Tallinn 640 4303 toomas.luht@tallinnlv.ee