500 Tuisu tn 17-6 Korteriomand (535/1000 mõtteline osa)

Pakkumise liik:
elektroonilisel enampakkumisel
Pakkumuse esitamise tähtaeg:
29.05.2024 11:00
Pakkumuste avamise aeg:
29.05.2024 11:00
Pakkumise staatus:
väljakuulutatud
Alghind:
52 100.00 €
Tagatisraha suurus:
5 210.00 €
Lisainfo:

Tallinna linnas Kristiine linnaosas asuva Tuisu tn 17-6 korteriomandi 535/1000 suurune mo kaasomandist (reg nr 2604401, 557/9353 mo kinnistust, kat tunnus 78407:703:0800, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 1235 m2, ja reaalosana eluruum nr 6, mille üldpind on 55,7 m2). 
Kitsenduste mõjuala: surveseadme kaitsevöönd, riigikaitseline ehitise piiranguvöönd, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd, sideehitise kaitsevöönd, gaasipaigaldise kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd.
Tuisu tn 17 kinnistu paikneb Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016. aasta otsusega nr 172 kehtestatud Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt Järve miljööväärtuslikul hoonestusalal ja on hinnatud miljööväärtuslikuks. Elamu on osa arhitektuurselt väärtuslikust stalinistlikus stiilis ansamblist koos Järve tn 29,31,48,50,50a sarnaste hoonetega ning nende hoonete vahelise hoovialaga (inventeeritud 2006. aastal). Klombitud paekivist sokliga kortermaja välisilmes on kasutatud ajastule iseloomulikke klassikalisi dekoorivõtteid: karniisialune friis, akende krohviraamistused, ümarkaarne trepikoja akende ja rõdude raamistus läbi kolme korruse, konsoolsed rõdud, arhitektuurselt rõhutatud portaalid. Miljööväärtusega hoonestusalade terviklik miljöö kuulub säilitamisele oma ajalooliselt väljakujunenud planeerimisstruktuuri, hoonestusviisi, ühtse omanäolise arhitektuuri ja haljastuse tõttu. Oluline on võimalikult väheste muudatustega alles hoida Kristiine linnaosa Järve piirkonna ajalooline miljöö ja säilitada või taastada sealne ajalooline hoonestus autentsel kujul. Olemasolevate ajalooliste hoonete rekonstrueerimisel kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks on oluline säilitada maksimaalselt algupärast substantsi, taastada hävinud detaile ning kasutada traditsioonilisi ehitus- ja viimistlusmaterjale. Järgida tuleb Kristiine üldplaneeringu miljööalade üldiseid kaitse- ja kasutustingimusi. Kitsendusi põhjustava objekti andmed: sideehitis maismaal, maa-alune vee ja kanalisatsiooni survetorustik alla 250 mm, maa-alune soojatorustik alla 200 mm, elektrimaakaabelliin, A ja B kategooria gaasitorustik, riigikaitseline ehitis. Elamul on energiaklass määramata.
Tuisu tn 17-6 korteriomandi üldpind on 55,7 m2, millest Tallinna linnale kuulub kaasomandina 535/1000 suurune mo. Korter paikneb 3. korrusel. Korteri koosseisu kuulub esik, köök, kaks tuba, tualettruum ja vannituba. Pärandaja kasutuses oli üks tuba ning esik, köök ja sanitaarruumid olid ühiskasutuses. Korteriomandi valdamise ja kasutamise korra kokkulepet ei ole sõlmitud. Korteris on tsentraalne elekter, vesi, kanalisatsioon, gaas ja küte. Korter on halvas seisukorras ja vajab remonti.
Asjaõigusseaduse § 73 lõike 2 kohaselt kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Osale elektroonilisel enampakkumisel osta.ee keskkonnas 07.05.2024 kell 11.00 - 29.05.2024 kell 11.00

 

Objektiga tutvumine:

Merle Raam, telefon 640 4637, e post: merle.raam@tallinnlv.ee.

Objekti ID Aadress Liik Lisainfo

49235

Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tuisu tn 17-6 (Tuisu tn 17-6 Korteriomand (535/1000 mõtteline osa)) Korteriomand Lisainfo
Kinnisvaraobjekti ID:
49235
Lisatud:
24.06.2021
Objekti liik:
kinnistu
Objekti staatus:
võõrandamise pakkumine väljakuulutatud
Bilansiline staatus:
linnavara valitseja bilansis
Aktiivsuse staatus:
aktiivne
Valitseja:
Tallinna Linnavaraamet
Valitsema volitatud asutus:
-
Kinnistusraamatu andmed:
Kinnistu number:
2604401
Kinnistu liik:
Korteriomand
Omanik:
Tallinna linn
Omandiosa suurus:
535/1000
Mõttelise osa suurus:
557/9353
Korteri number:
6
Kinnistusraamatusse kandmise kuupäev:
25.07.2000
Pindala:
55,70 m2
Koormatised ja kitsendused:
Koormatised ja kitsendused
Katastritunnus Pindala Viited
78407:703:0800 1235 m2 Kinnistusraamat Maakataster Kitsendused
ID Nimetus Liik Staatus Seose liik

Tuisu tn 17-6 ruum võõrandamisel omandiõiguslik

Enampakkumiste üldinfo

 

Tingimused

 

Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord” ning elektroonilise enampakkumise keskkond on osta.ee.

Elektrooniliste pakkumuste esitamise algusaeg keskkonnas on 07.05.2024 kell 11.00 ja pakkumuste esitamise lõpuaeg 29.05.2024 kell 11.00.

Enampakkumised on pikeneva lõpuga, mis tähendab, et pakkumuste esitamise tähtaeg nihkub määratud aja (5 min) võrra edasi, kui enne pakkumuste esitamise tähtaega esitab keegi uue pakkumuse. Tähtaeg ei pikene, kui määratud aja jooksul keegi uut pakkumust ei esita või kui on möödunud 3 tundi esialgsest tähtajast.
Kinnisasi, korteriomandid ja sõiduauto müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta nende selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Enampakkumisel osalejal tuleb tasuda elektrooniliselt, pangalingi kaudu osta.ee keskkonnas tagatisraha. Ilma tagatisraha tasumata ei saa pakkumust teha.

 

Elektroonilisel enampakkumisel osalemine:

1) elektroonilisel enampakkumisel teevad osalejad pakkumusi ja suhtlevad võõrandamise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu osta.ee vahendusel. Osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumused on kõigile enampakkumisel osalejatele osta.ee vahendusel reaalajas kättesaadavad;
2) elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalemisel volitatud esindajana, esitab volitatud isik enampakkumise korraldaja nõudmisel enda esindusõigust tõendava volikirja;
3) elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused kinnitatakse tema kasuks;
4) elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub tagatisraha vastavalt enampakkumise protseduurireeglitele;
5) elektroonilisel enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna;
6) elektroonilise enampakkumise samm on viiskümmend (50,00) eurot, mille võrra saab enamapakkumisel osalemiseks pakkumust tõsta.

 

Elektrooniline enampakkumine tehakse teatavaks Tallinna kinnisvaraportaalis ja avatakse enampakkumise teates märgitud ajal osta.ee keskkonnas.

 

Enampakkumise lõppemine:
1) Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval;
2) elektroonilise enampakkumise võidab kõrgeima pakkumuse teinud osaleja;
3) osta.ee keskkonna rakendus tagastab tagatisraha täies ulatuses automaatselt enampakkumisel osalejale, kelle pakkumus ei osutunud kõrgeimaks;
4) võitja tagatisraha kantakse Tallinna Linnakantselei arvelduskontole enne müügitehingut ja pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel;
5) enampakkumise korraldajal on õigus igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda.

 

Kinnisasjade ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale (tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei arvelduskontole) või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe (2) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasjade notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõivu, notariaalakti ärakirjade maksumuse ning notari deposiitkonto kasutamise, vajadusel kaugtõestuse tasu) tasub täies ulatuses ostja.

Sõiduauto ostuhind tuleb tasuda Tallinna linnale täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Sõiduauto omanikuvahetuse vormistamisega seonduva riigilõivu tasub ostja.

Kui elektroonilise enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

Asjaõigusseaduse § 73 lõige 2 sätestab - kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

Ostueesõiguse teostamisel loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel müügileping sõlmituks samadel tingimustel, milles müüja ja ostja/enampakkumise võitja kokku leppisid. 

Juhul kui ostueesõigust omav isik kasutab ostueesõigust, kannab enampakkumise võitja ostueesõiguse kasutamisega seotud kulud ning tal ei ole õigust ostueesõiguse kasutamisest tekkida võiva kahju ja kulutuste hüvitamist nõuda müüjalt.

 

Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist telefonidel 640 4637, 6404 500 ning Tallinna kinnisvaraportaalis.

 

Elektroonilise enampakkumise tulemused teeb enampakkumise läbiviija kõigile osalejatele teatavaks enampakkumise korraldamise aadressil üldkasutatavas andmesidevõrgus kohe pärast enampakkumise võitja selgumist.

 

Oled huvitatud linna kinnisvara müügipakkumisest?  Liitu "Tallinn müüb kinnisvara" uudiskirjaga

Dokumendid

Kontaktisikud

Nimi Struktuuriüksus Amet Aadress Tuba Telefon E-post Vastuvõtuajad
Merle Raam Tallinna Linnavaraamet peaspetsialist Vabaduse väljak 10 Tallinn 4 6404637 Merle.Raam@tallinnlv.ee E 14.00-18.00; N 9.00-12.00
Tallinna Linnavaraamet Vabaduse väljak 10 Tallinn 6404500 linnavaraamet@tallinnlv.ee E 14.00-18.00; N 9.00-12.00