Müügis olev kinnisvara

Välja kuulutatud enampakkumised

€/m2
€/m2
  Hetkel ei ole enampakkumisel ühtegi objekti. Vaata enampakkumiste kohta rohkem lisainfost.

   

  Tingimused

   

  Enampakkumised viiakse läbi kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määrusega nr 33 „Linnavara võõrandamise kord”. Kinnisasjad ja sõiduauto müüakse seisundis, milles nad on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

  Pakkumusele esitatavad nõuded:

  Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud linnavara, mille kohta ta soovib pakkumuse esitada.

  Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht koos postiindeksiga, kontakttelefon, e-posti aadress, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress); panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu saab enampakkumisel mittevõitnud osalejatele tagatisraha tagastada;
  • nõusolek osta võõrandatav linnavara enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus). Juhul, kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa;
  • pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
  • juriidilise isiku puhul äriühingu põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemise ja linnavara omandamise ning pakkumusele alla kirjutanud isikule volituste andmise kohta.

  Pakkumused esitada müügi korraldajale, Tallinna Linnavaraametile (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

  Pakkuja poolt esitatud pakkumust ei ole võimalik pärast selle esitamist tagasi võtta ega muuta.

  Pakkumuse esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.

  Tagatisraha peab olema laekunud pakkumiste esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei arvelduskontole:

  Saaja: Tallinna Linnakantselei
  SEB Pank IBAN: EE311010220061053015
  Viitenumber: 5238050050050319
  Selgitus: märkida kinnisasja aadress, mille tagatisraha makstakse

  Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusel ostuhinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

  Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes täisarvuna. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

  Korteriomandite ja kinnisasja ostuhind tuleb tasuda täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist Tallinna linnale (tasumiseks loetakse raha laekumist Tallinna Linnakantselei arvelduskontole) või hoiustada enne müügilepingu sõlmimist notarikontole tingimusel, et notar edastab hoiustatud raha kahe (2) pangapäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest Tallinna linna kontole. Kinnisasja notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud (sealhulgas notaritasu, riigilõivu, notariaalakti ärakirjade maksumuse ning notari deposiitkonto kasutamise, vajadusel kaugtõestuse tasu) tasub täies ulatuses ostja.

  Sõiduauto ostuhind tuleb tasuda Tallinna linnale täies ulatuses enne müügilepingu sõlmimist. Sõiduauto omanikuvahetuse vormistamisega seonduva riigilõivu tasub ostja.

  Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud müügilepingut, on müügi korraldajal õigus tühistada läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Kui võitja süül jääb müügileping sõlmimata, siis tagatisraha temale ei tagastata.

  Asjaõigusseaduse § 73 lõige 2 sätestab - kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigustatud, on teistel kaasomanikel müüdava mõttelise osa ostu eesõigus.

  Ostueesõiguse teostamisel loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel müügileping sõlmituks samadel tingimustel, milles müüja ja ostja/enampakkumise võitja kokku leppisid. 

  Juhul kui ostueesõigust omav isik kasutab ostueesõigust, kannab enampakkumise võitja ostueesõiguse kasutamisega seotud kulud ning tal ei ole õigust ostueesõiguse kasutamisest tekkida võiva kahju ja kulutuste hüvitamist nõuda müüjalt.

   

  Informatsiooni müüdava vara kohta saab tööpäeviti Tallinna Linnavaraametist, Vabaduse väljak 10, IV korrus ja telefonidel 640 4637, 640 4500 ning Tallinna kinnisvaraportaalis.

   

  Pakkumused avatakse Tallinna Linnavaraametis (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korruse saal) ruumis nr 418.

  Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse teatavaks enampakkumisele järgneval tööpäeval Tallinna kinnisvaraportaalis.

   

  Oled huvitatud linna kinnisvara müügipakkumisest?  Liitu "Tallinn müüb kinnisvara" uudiskirjaga

  Dokumendid

  Kontaktisikud

  Nimi Struktuuriüksus Amet Aadress Tuba Telefon E-post Vastuvõtuajad
  Merle Raam Tallinna Linnavaraamet peaspetsialist Vabaduse väljak 10 Tallinn 4 6404637 Merle.Raam@tallinnlv.ee E 14.00-18.00; N 9.00-12.00
  Tallinna Linnavaraamet Vabaduse väljak 10 Tallinn 6404500 linnavaraamet@tallinnlv.ee E 14.00-18.00; N 9.00-12.00